РЕШЕНИЕ №194

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.312 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище на Главен архитект с изх.№034-10-29/29.04.11г. и Заповед №504/05.05.11г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Дава съгласие в качеството на собственик на урегулиран поземлен имот №VІІІ-общ. в кв.312 по действащия план на гр.Велинград за частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №VІІІ-общ. в кв.№312 по плана на гр.Велинград, който предвижда:

         1.Изменение на уличната регулация в квартал №312 по плана на гр.Велинград, като се образува нова улица с ос.т.№1831 и ос.т.№1833а с ширина 9,30м. И уличната регулация минава по имотните граници на имоти №594, №565, №8220 и №8618 в квартал №312 по плана на гр.Велинград.

         2.Образуване на нов квартал №3121 по плана на гр.Велинград.

         3.Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот №VІІІ в новообразувания квартал №3121, като се заличава и се образуват нови урегулирани поземлени имоти №І-7830,8518 по имотна граница на имот №8518 и №ІІ-8220 по имотна граница на имот №8220 в квартал І3121 по действащия план на гр.Велинград. Новообразуваните парцели са с площ:УПИ №І7830,8518 – 260кв.м. и УПИ №ІІ-8220 – 107кв.м., съгласно зеленият и кафявият цвят на скицата с идейно предложение, изготвено от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“.

         ІІ.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply