РЕШЕНИЕ №195

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.155 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, становище на Главен архитект с изх.№034-10-30/29.04.11г. и Заповед №503/05.05.11г. на Кмета на Община Велинград за допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие в качеството на собственик на урегулирани поземлени имоти №ІV-1747-общ. и №V-1747-общ. в квартал №155 по действащия план на гр.Велинград за частично изменение на план за регулация за урегулирани поземлени имоти №ІV-1747-общ. и №V-1747-общ., като за тяхна сметка се образува нов урегулиран поземлен имот №ХІХ-1747-общ. с площ 110кв.м. в квартал №155 по действащия план на гр.Велинград. Разстоянието от парцелната граница на новообразувания урегулиран поземлен имот №ХІХ-1747-общ. до съществуващата в урегулиран поземлен имот №ІV-1747-общ. масивна жилищна сграда е с намален сервитут.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply