РЕШЕНИЕ №196

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в кв.2 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие в качеството на собственик на УПИ №ХV-7227 в кв.2 по плана на гр.Велинград за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 и ал.5 отЗУТ. Договорът да се сключи на пазарна цена между Кмета на ОбщинаВелинград и Катерина Василева Узунова, Иван Димитров Узунов, Катя Димитрова Менкина, Йорданка Димитрова Маринова, Мария Димитрова Менкина, Димитър Иванов Узунов и Весела Иванова Узунова, в писмена форма.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

         3.След сключване на договора, описан в т.1, ОбС – Велинград дава съгласието си за изработеното изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, като за сметка на УПИ №ХІV-6910 и УПИ №ХV-7227-общ. в кв.2 по плана на гр.Велинград, се образуват два нови урегулирани поземлени имота УПИ №ХІV-6910,7227 и №ХV-6910,7227 в същия квартал.

         4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply