РЕШЕНИЕ №201

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Отпускане на средства за частичен ремонт на Центъра по хемодиализа при „МБАЛ – Велинград” ЕООД.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Отпуска сумата от 7440,00лв. за частичен ремонт – рециклиране на Реверс-осмозния блок на Центъра по хемодиализа при „МБАЛ – Велинград“ ЕООД.

         Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи на Общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply