РЕШЕНИЕ №203

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Даване съгласие  за частично изменение на плана в кв.29 на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие в качеството си на собственик на улица с ос.т.327б-330-330а,330б-330в за частично изменение на плана за регулация като за сметка на горецитираната улица се образува нов УПИ ХХХVІІІ „За озеленяване” в кв.29 по плана на с.Юндола, съгласно кафявия цвят в представения проект.

2.Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ ІІ – озеленяване в кв.29 по плана на с.Юндола за частично изменение на плана за регулация като за сметка на част от УПИ ІІ – за озеленяване се прокара нова улица тупик с ос.т.329-330-330а-330б-330в-330г, съгласно кафявия цвят в представения проект.

3.Дава съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа на Община Велинград за частично изменение на подробен устройствен план-схема за ел.захранване за обект: нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4КV от т.309-327-329-330а-330б-330в-330г в кв.29 по плана на с.Юндола, Община Велинград.

4.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши  законоустановените процедури по изпълнение на т.1,2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply