Сесия 2007-01-25

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. РЕШЕНИЕ №1
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград през 2006г. РЕШЕНИЕ №2
 3. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за  първото полугодие на 2007г. РЕШЕНИЕ №3
 4. Определяне такса за битови отпадъци в Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №4
 5. Утвърждаване на състав на Общинския съвет по наркотични вещества. РЕШЕНИЕ №5 
 6. Утвърждаване на схема за поставяне на нови РИЕ. РЕШЕНИЕ №6 
 7. Одобряване на средства за проект “Красива България”. РЕШЕНИЕ №7
 8. Промяна в Наредбата за МДТ – 2бр. решения. РЕШЕНИЕ №8 РЕШЕНИЕ №9
 9. Безвъзмездно ползване на помещение “столова”, находящо се в старата сграда на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №10
 10.  Отпускане на 50хил.лв. за закупуване на два леки автомобила.Безвъзмездно право на ползване на лек автомобил от РС-Велинград. РЕШЕНИЕ №11 РЕШЕНИЕ №12
 11. Изменение на Решение №469/2006г. и решение №472/06г. РЕШЕНИЕ №13 РЕШЕНИЕ №14
 12. Попълване на кад.план в кв.3445 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №15
 13. Одобряване на представен проект в кв.24 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №16
 14. Промяна на отреждането в кв.1111 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №17
 15. Частично изменение на плана в кв.29 на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №18
 16. Частично изменение на плана в УПИ VІ на кв.658 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №19
 17. Частично изменение на плана в  УПИ VІІ на кв.658 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №20
 18. Промяна на част от улична регулация в кв.3851 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №21
 19. Попълване на кадастъра в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №22
 20. Частично изменение на плана за регулация в кв.32 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №23
 21. Попълване на кадастъра в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №24
 22. Замяна на земеделски имот в м.”Лепеница”. РЕШЕНИЕ №25
 23. Учредяване право на ползване върху зем.земя в м.”Керемидарки/язовира”. РЕШЕНИЕ №26
 24. Учредяване на ОПС в кв.435 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №27
 25. Отказ за изкупуване на ? ид.ч. от двуетажна къща в кв.418 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №28
 26. Частично изменение на плана в кв.68 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №29
 27. Предложение за асоциирано партньорство по проект “Център за инвалиди”. РЕШЕНИЕ №30
 28. Замяна на парцели за православен храм в кв.133 на Велинград. РЕШЕНИЕ №31
 29. Определяне на представители в Общото събрание на НСОРБ. РЕШЕНИЕ №32
 30. Участие на Община Велинград по програма ФАР. РЕШЕНИЕ №33
 31. Одобряване на транспортни разходи за пътуващите учители. РЕШЕНИЕ №34
 32. Промяна в щатното разписание на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №35
Все още няма коментари.

Leave a Reply