Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2010-2011г

І.ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за управление на общинската собственост в община Велинград за периода 2010 – 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост (ЗОС) на базата на анализ на състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие със Стратегията за развитие на Община Велинград.

В Стратегията са заложени основните цели, принципите и приоритетите за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Разработването на стратегията е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишните планови периоди, за отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

Общинската собственост е материална основа на местното самоуправление. Ефективното, планирано и в интерес на населението на общината управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем.

Състоянието и стратегията за развитие на общинската собственост, обслужваща и обезпечаваща общинските дейности – образование, здравеопазване, социални грижи, култура, техническата инфраструктура, са изяснени в Плана за развитие на Община Велинград за периода 2007 – 2013 година. Целесъобразно е разработването на конкретни стратегии за тях с оглед спецификата на нормативната уредба в тези дейности.

1. Правна рамка

Конституцията на Република България от 1991 година възстанови правата и икономическата самостоятелност на общините, като ги обяви за юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет.

Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и закона за местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на общините.

Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г., регламентира режима на имотите общинска собственост и правомощията на кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. Приемането на Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост имаше за задача окончателно да раздели двете равнопоставени по българската конституция собствености – държавна и общинска. Но поради отсъствието на ясни и безспорни критерии за разграничаване на двата вида собственост, прилагането им се натъкна на неочаквани трудности. Наложи се практиката общинската собственост да се доказва, съответно признава като такава, чрез дългите и тромави процедури на така нареченото деактуване, които забавиха процеса на установяване и обособяване на общинската собственост. Извършените през 1999 г. промени в Закона за общинската собственост, бе положителен опит да се поправят голяма част от пропуските и слабостите на закона от редакцията му от 1996г., но въпреки това процесът на отделяне и формиране на общинската собственост продължава и до днес.

Общински съвет гр. Велинград е приел изискващите се от Закона за общинската собственост и ЗУТ вътрешни нормативни актове:

-Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

-Наредба за реда и условията за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на общината

- Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината

- Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища на територията на община Велинград.

- Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие.

- Наредба за управление на общинските пътища

- Наредба за управление на зелената система

Със съответните решения на Общински съвет гр.Велинград се актуализира и бе приведена в съответствие с последните изменения в Закона за общинската собственост, обнародвани в ДВ бр.54/13.06.2008г., Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди; Наредбата за реда и условията за поставяне на рекламни, информационни елементи и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти.

Не е приета Наредба за изграждане на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура при изграждане и преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни образувания.

Възможна е промяна на правния режим на общинската собственост чрез преобразуването й от обект – публична общинска собственост в обект – частна общинска собственост и обратно.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности, след решение на Общинския съвет, се обявяват за частна общинска собственост.

ІІ. Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

1. Основни цели:

1.1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

1.2. Опазване и подобряване на екологичната среда

1.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

1.4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кменски наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда, предвиден в закона, като не се допуска конфликт на интереси.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите, общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането.

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

3. Приоритети

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА

1. Обхват

Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода 2010 – 2011 година.

Предмет на стратегията са застроените и незастроени имоти – частна общинска собственост в това число жилищните имоти, както и собствеността, включена като апортни вноски в капитала на търговски дружества.

Стратегията не разглежда:

- сградите – публична общинска собственост, представляващи детски заведения, училища, читалища, музеи и културни институти, които са предоставени на организации и юридически лица по силата на специални закони.

- имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация ;

- имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение (улици, площади, спортни обекти и други обществени територии).

С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на стратегията не могат да се извършват разпоредителни действия.

2. Структура на стратегията

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:

  1. Идентифициране на обема собственост;

2. Състоянието към момента, включително:

- рискове и слаби страни при управлението;

- плюсове и възможности за развитие на потенциала.

3. Политики и конкретни задачи

- внимателно да се прилага практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени;

- да се продължи практиката за контрол чрез двоен подпис – преди вносител на проекти за решения в ОбС, свързани с управление, разпореждане и стопанисване на общинска собственост

- да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми.

да се въведат вътрешни правила за упражняване на оперативна самостоятелност при вземане на решения за управление, разпореждане и стопанисване на общинска собственост

ІІІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Велинград.

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост

1.1. Законосъобразност

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона. Недопускане на конфликт на интереси.

1.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

1.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

Когато, обаче, този принцип е в колизия с принципа на законосъобразност, се спазва принципа на законосъобразност.

1.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

1.5. Състезателност при разпореждането

Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС, освен в изрично упоменатите в закон случаи.

2. Основни цели

2.1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

2.2.Опазване и подобряване на екологичната среда

2.3. Пълно идентифициране на обема общинска собственост

2.4.Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от стопанисването на общинската собственост.

Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират поддържането на общинската собственост в оптимален обем, структура и при оптимално управление, като гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

3. Приоритети

3.1. Отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост в интерес на жителите на община Велинград.

3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост с публично предназначение- за задоволяване на обществените потребности и частно- за повишаване на приходите от стопанска дейност и по предложения по чл.66, във връзка с чл.33 от ЗС за случаите, в които сделките се извършват по цени, близки до данъчната оценка на имотите.

3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

3.4. Повишаване на ефективността при управление на земеделските земи, собственост на Общината.

ІV.АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. РИСКОВЕ И СЛАБИ СТРАНИ. ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ.

С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.

През изминалите години от влизането в сила на Закона за общинската собственост работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на отдел “Общинска собственост и икономически дейности”. Проучване и актуване на имоти се е извършвало предимно при наличие на инициатива за разпореждане с конкретен терен или сграда и напоследък във връзка с участие в проекти за финансиране от европейските фондове .

Предмет на настоящия анализ и очертаване на стратегическите цели за развитие са недвижимите незастроени и застроени жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за отдаване под наем и продажба, както и имотите, които Общината е апортирала като участие в търговски дружества.

ІV.1. Нежилищни имоти

В голямата си част тази група имоти са публична общинска собственост. Но в много от тях има обособени части, които се отдават под наем. Необходимо е да се преразгледат публичните нужди и за които части те са отпаднали, да се обявят за ЧОС с оглед по- дългосрочното им отдаване под наем, което ще доведе до по- големи по размер и по- постоянни приходи в бюджета на общината. В нежилищни имоти, частна общинска собственост, са настанени всички териториални орани на централната администрация и някои от органите на съдебната власт, за които не заплащат наеми във връзка с прилагането на Закона за държавния бюджет.

Изводи:

1. Наличните нежилищни имоти, които могат да се отдават под наем и същевременно да носят трайни системни приходи в общинският бюджет са ограничени. Търсене на обекти за отдаване под наем има в гр. Велинград и то основно в централната част, в която общината вече почти не притежава недвижима собственост,която да бъде предназначена за отдаване под наем.

2.Общината разполага със свободни обекти или части от такива, които биха могли да бъдат отдавани под наем ,но това са основно обособени части от сгради – публична общинска собственост на територията на кметствата.Трайна е тенденцията за липса на интерес към този вид обекти. Като основна причина може да се посочи лошото състояние на сградния фонд. Обектите, особено на териториите на кметствата, се нуждаят от основен ремонт; нямат строителна документация; сградите са строени преди десетилетия и не отговарят на изискванията на строителен контрол и на съвременните санитарно-хигиенни изисквания;

3. В разчета за капиталовите разходи не се планира изграждането на нови обекти за отдаване под наем.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

- лошо състояние на голяма част от сградите, недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;

- риск от грешни решения за разпореждане;

- не заплащане на наеми от държавни структури;

- недостатъчен контрол при ползването на общинската собственост.

Плюсове и възможности

- възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването;

- оптимизиране процеса на управление;

- осигуряване на средства от Еврофондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи

- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от Еврофондовете за подобряване състоянието сградите и съответната техническа инфраструктура;

- да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;

- да се изготви финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи;

ІV.2. Жилищни имоти

Жилищния фонд на Община Велинград се състои от 7 апартамента (старо строителство), от които един е във Велинград (обявен за резервно жилище) и шест са в гр. Сърница, управлението на които е предоставено на кмета на кметството.

Всички общинските жилища са разположени в сгради със смесена собственост – частна и общинска, с преобладаващ съществен дял на частната собственост. Физическото състояние на общинските жилища не е ясно.

На територията на другите кметства Общината не е строила и не притежава общински жилища.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

1. Общинските жилища са недостатъчни за да осигурят поне частично задоволяване на потребностите на крайно нуждаещите се , което налага ускорено придобиване от общината, чрез различни практики (ново строителство, замяна на общински имоти, отстъпване право на строеж срещу определен брой жилища, право на строеж върху общински имоти за построяване жилища със социално предназначение ) .

2. Наличните общински жилища, намиращи се в старите панелни кооперации са физически и морално износени. Най- вероятно се нуждаят от основен ремонт.

4. Нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността.

5. Голяма е разликата между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища.

6. Риск от грешни решения за разпореждане.

7. Вземане на решения, с които се разрешава право на пристрояване, вместо същото да се отказва, с цел изкупуване на собствеността върху земята, поради факта, че с даденото вече ОПС жилищните потребности на молителя в основни линии са решени.

Плюсове и възможности

1. Възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването;

2. Да се учредява право на строеж върху общински имоти срещу жилища като обезщетение.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи

1. Да се учредява право на строеж върху общински имоти срещу жилища като обезщетение.

2.Да се определят терени със социално предназначение за учредяване право на строеж на крайно нуждаещи се от жилище граждани и техните семейства .

3. Да се предвиждат средства по бюджета за придобиване на жилища от Общината по реда на Закона за собствеността (при ликвидиране на съсобственост).

4. Изготвяне на общинска програма за подобряване на жилищните условия на ромската общност въз основа на приоритетите и предвижданията на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България и в контекста на общинската жилищна стратегия. Изграждане на общински социални комплекси с жилища за настаняване под наем със статут «Непродаваеми» за домакинствата с доказани жилищни нужди и ниски доходи.

5. Ремонт и разширяване на социални домове

ІV.3. Незастроени терени и вещни права

Основно този вид имоти са в кметствата и са с жилищно предназначение. Голяма част от тях са с неприложена регулация. С цел ефективното им управление или разпореждане с тях е необходимо да се предвиждат средства по бюджета за прилагане на регулацията. Трудности в управлението на незастроените имоти създава не-приключилият процес по идентификация на собствеността. Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване инвестиционният потенциал е малък.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

- не приключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;

- риск от изменение на планове – регулационен, без да се спазват процедурите по чл.чл.15,16 и 17 от ЗУТ

- риск от издаване на разрешения за строеж на обекти на техническата инфраструктура без да са налице съответните актове, уреждащи вещните права;

- риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;

- риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината.

- риск от придобиване по давност на частна общинска собственост

Плюсове и възможности

- оптимизиране процеса на управление;

-увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови имоти;

- максимално развитие потенциала на всеки имот;

- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;

-липса на законово разписани правила и процедури за ПЧП, а само частични решения, включително и липса на легална дефиниция на понятието, което води до рисково прилагане.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи свързани с постигането на горепосочените цели:

- да се ускори процесът на идентификация на общинските терени;

- да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия Градоустройствен План (ОГП);

- да се установи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени;

- инвентаризация по отношение на изградените обекти чрез суперфиция с оглед установяване на реално извършено застрояване и допустимо по план;

- прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или замяна;

ІV.4. Земеделска земя

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Велинград не е правен оглед на имотите и не са съставяни протоколи за въвод. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по: оглед, установяване на действителния начин на трайно ползване, изготвяне на скица, данъчна оценка.

Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно – технически ресурс.

Общината е собственик и на голям брой маломерни имоти, разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена е възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

От стартирането на поземлената реформа през 1992 г. административният потенциал на общинската администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага привличането на външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да подпомагат действията на общинската администрация.

Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:

- изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт,

- промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).

Съгласно чл.19 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците.

Земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ , останали след възстановяването на правата на собствениците, стопанисвани и управлявани от общината служат за обезщетяване на собственици, за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за реализиране на проекти за техническа инфраструктура и др. Тези земи не могат да се продават и за тях да се издават удостоверения за снабдяване с нотариални актове. Единствената възможност за тяхното управление е отдаването им под наем за срок от една до три години или под аренда за четири години.

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент , Община Велинград не е предприемала действия за цялостно трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот представлява поставяне на трайни знаци.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

1. Не приключил процес на идентификация и актуване на общинските имоти;

2. Недостатъчен потенциал за управление и контрол.

3. Малки приходи от наеми;

4. Голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост.

5. Законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи (пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ).

6. Необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване.

7. Задължението по ЗДТ общините да заплащат такси за извършване на административни услуги (скици от ОСЗ, трасиране на имотите и др.), при наличието на текст в ЗМДТ, че държавата е освободена от заплащане на такси за услуги от общините.

Плюсове и възможности

1. С влизането ни в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи.

2. Актуване на нови имоти.

3. Стартиране процеса на комасация на земеделските земи.

4. Оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и фирми;

5. Възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони.

6. Този сериозен ресурс може и следва в много по-голяма степен да бъде ефективно използван, в интерес на общината. Чрез умело съчетаване на различните способи на стопанисване, управление и разпореждане (отдаване под наем,аренда ,отдаване на концесия, продажба, директно стопанисване от общината чрез общински предприятия, залог срещу заем) общинските земеделски земи могат съществено да допринесат за значително увеличаване на собствените приходи на общината.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

Политики и задачи

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите;

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;

- да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд;

- да се повиши административния капацитет на Община Велинград за управление на земеделските земи;

- предвиждане на средства по бюджета за трасиране на имотите.

ІV.5. Гори и земи в горски фонд

Ползването на тази група имоти зависи и от разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове в тази област.

ІV.6. Недвижими имоти, апортирани в капитала на търговски дружества

Според действащото законодателство тези имоти вече не са общинска собственост, а собственост на учредените търговски дружества.

В някои дружества Община Велинград се явява едноличен собственик на капитала. Особено внимание заслужават дружествата, в които Общината е апортирала свои недвижими имоти като съучастия. Досегашната практика показва, че ефективността от тях по отношение на поставените цели е нулева, а при увеличаване на капитала, общинският дял се намалява или изчезва. Това налага обстойно преразглеждане на съучастията на Общината и внимателен подход при разглеждане на нови предложения за образуване на смесени търговски дружества, както и при предложения за ПЧП, за което законовата рамка е изключително семпла- липсват правила и процедури и гаранции за защита на общината.

V. СРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Стратегическа цел: Създаване на условия за ефективно управление и разпореждане с общинската собственост и оптимално използване на наличните ресурси – недвижими имоти в строителните граници на населените места, общински поземлен фонд за получаване на максимални собствени приходи в общинския бюджет, на която основа да се подобри социалната, техническата и екологична структура на общината за постигане устойчив социално – икономически растеж

Приоритет 1. Пълно обезпечаване на необходимите териториалноустройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинската собственост.

1.1. Цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени планове и разработване на програма за тяхното изработване.

1.2.Въвеждане на ред в строителството, опазване на зелените площи, изчистване на парковите територии от нехарактерни обекти и несвойствени дейности

1.3. Осигуряване на необходимия финансов ресурс и окончателно приключване с процедурата по възлагане, изработване и приемане на ПУП за територии на общината, в които са разположени общински имоти и такива, свързани с проекти по европейските програми.

Приоритет 2. Ефективно управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за разпореждане с общинска собственост – продажба, замени, учредяване на право на строеж.

2.2. Разработване на жилищна програма на общината на базата на картотекираните като крайно нуждаещи се от жилища граждани.

2.3. Паспортизация на наличния общински сграден фонд – местонахождение, вид конструкция, година на построяване.

2.4. Ефективно използване прийомите на Публично частното партньорство с цел задоволяване обществения интерес чрез възможности за изграждане на нови обекти, подобряване качеството на предлаганите услуги и откриване на нови такива, ако бъдат създадени правила и процедури, охраняващи и гарантиращи обществения интерес.

Приоритет 3. Разработване на годишна програма за имотите, които общината има намерение да придобие.

Приоритет 4. Усъвършенстване на ползваната информационна система по регистрирането и управлението на общинската собственост.

Приоритет 5. Последователно и неотложно прилагане в практиката по управление и разпореждане с общинската собственост на пълна прозрачност по обявяване и провеждане на процедурите при отдаване под наем, продажба или замяна на общинска собственост.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Настоящата стратегия обхваща периода от 2010-2011г. Тя се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/М.Джамбаз/            

Все още няма коментари.

Leave a Reply