РЕШЕНИЕ №41

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

ОТНОСНО:Избор на управител на “Стройком”

ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в Търговски дружества и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

1

2

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

1.Определя за най-успешно представил се кандидат Иван Николов Бояджиев.

2.Класира на второ място Георги Петров Цанов.

3.Класира на  трето място Тошко Костадинов Кютов.

4.Избира за управител на “Стройком” ЕООД гр.Велинград – Иван Николов Бояджиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply