РЕШЕНИЕ №45

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Иск на Община Велинград срещу

                                                                           “Беев и Беев”ООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение 56/15.02.06г. на Окръжен съд – Пазарджик, постановено по търг.д.№9/05г., с което е отхвърлен предявеният от Община Велинград паричен иск и решение постановено по в.гр.д.№494/06г. на Апелативен съд – Пловдив, с цел не натоварване на Община Велинград с по-нататъшни съдебни разноски и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

7

27

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         Упълномощава Кмета на Община Велинград да се откаже изцяло от предявения иск на Община Велинград срещу “Беев и Беев” ООД.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply