Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010-2015г.

Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в община Велинград за периода 2010 – 2015 г. като основен документ, който анализира състоянието на системата на физическото възпитание и спорта в община Велинград и създава рамката за нейното етапно развитие и усъвършенстване

Основна стратегическа цел:

Чрез физическо възпитание и спорт да се подобри здравето и физическата годност на населението от община Велинград, както и създаване на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт на всички членове на обществото. Структурата на развитие има пирамидален характер, със своите цели, дейности и очакваните резултати. Тя е съобразена с всички основни държавни документи и най-вече със Закона за физическото възпитание и спорта, където са определени отговорностите и правомощията на общината. Включена е програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта. В условията на реформиране на обществото ни, спортът има важна роля за адаптиране към непрекъснато усложняващата се здравна и екологична обстановка. В този смисъл са представени възможности в различна форма, средства и методи, способстващи за: - формиране на ценностна и правилна ориентация в отношението към спорта. - преминаване от пасивна към активна позиция за укрепване на здравето и физическото развитие. - стремеж към духовно съзряване и възпитаване на дисциплина и самоконтрол. Стратегията е съобразена с особеностите и приоритета на спорта в община Велинград, с неговите традиции, дадености и възможности за развитие във всички посоки, съобразно социалните и финансови възможности на община Велинград, както и с тенденциите за развитие на спорта в страните от Европейския съюз. Целта е утвърждаване на физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм като един от приоритетите на общинската политика. Стратегията е разработена в съответствие със: - Закон за физическото възпитание и спорта - Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010 – 2020 г. -Общински план за развитие 2007-2013 г. - Закон за закрила на детето - Нормативни актове, отнасящи се до ролята и функциите на общините по отношение на физическото възпитание и спорта.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. Аналитична част. Състояние на системата в момента. 2. Конструктивна част. Стратегически цели. 3.Управление и контролна дейност. Структура на управление, разположена по вертикалата. 4. Финансиране. Програми и проекти, партньорство с бизнеса, общински бюджет, държавен бюджет.

1. Аналитична част. Състояние на системата за физическото възпитание и спорта и ролята на отделните звена. Спортът е най-мощното средство за възпитание в здравословен начин на живот. Положителен факт е цялостната нагласа на обществото все повече да възприема спорта като средство не само за здравословен начин на живот, но и като превенция на зависимостите сред младото поколение и учениците. Налице е фактът, че все повече са родителите, които са готови да заплащат за участието на децата си в различните спортни клубове. Един от ангажиментите на община Велинград е ремонт, обновяване и обогатяване на училищната спортна база. С финансовата подкрепа на община Велинград бяха изградени по проекти две спортни площадки в СОУ ” Хр. Смирненски” Св.Петка на стойност 54 315 лв. и такива в ОУ ”Хр. Ботев” Велинград на стойност 113 000 лв. В края на миналата година реновирането на физкултурния салон в СОУ ”В. Левски” Велинград възлезе на стойност 80 176 лв. С личното съдействие на кмета на Общината СОУ” Кирил и Методий” Велинград и Закрит плувен басейн получават спортни уреди от ВСК „Белмекен”, където се подмениха съоръженията. Факт е и договорът между община Велинград и „Спорт Бееви” АД за Градски стадион, което допринася за безпроблемното провеждането на състезания, тренировки и най- вече футболни срещи. Предприемане на стъпки за участие и инвестиции на бизнеса в спорта. Търсене на ефективни публично –частни партньорства.

- Спортът в училище Движението стои в основата на нашия живот. Двигателната активност води до подобряване и усъвършенстване на човешките възможности и е действен фактор за хармонично физическо развитие в детска и юношеска възраст. Човешкият организъм е уникална система, която може да съществува и да се усъвършенства само в условията на хармонично умствено и физическо натоварване. Спортът възпитава у подрастващите важни морално – волеви качества, подобрява физическата им дееспособност и дава възможност да бъдат по – жизнени и работоспособни. Ето защо основна задача на физическото възпитание е мотивиране на все повече ученици за системни занимания с физически упражнения и спорт. Най-големият недостатък е амортизираната материална база или изобщо липсата на такава в някои училища. Физкултурни салони, външни спортни площадки, уреди и пособия като цяло са в неособено добро състояниe /предимно училищата по селата/. Бедни от страна и игрови съоръжения са и детските площадки в ЦДГ и ОДЗ. Средствата, получавани от училища и детски градини по 129 Постановление на Министерски съвет / половината за материална база, половината за спортни дейности и състезания/, са недостатъчни за реализиране на крупни ремонтни дейности по базата. Спортните празници и полудни в училищата са недостатъчни и не мотивират децата за постоянни занимания със спорт. Чести са случаите, когато формалното отношение към физическото възпитание и спорта, се пренася и в задължителните часове по физическо възпитание. Не се прилагат съвременни методи за обучение и възпитание по физическа култура и спорт. Липсата на достатъчно състезания в училище като форма на изява, както по време на учебната година, така и през ваканциите, разколебава учениците и техните ръководители да поддържат спортна форма по – дълго време. - Обединен детски комплекс Това е звено за извънкласна в това число и спортна дейност. Положителното е, че спортът от училище има продължение тук, но е вярно и това, че всички недостатъци от училището се мултиплицират и в тази система. Но важното е, че именно тук става доразвиване на спортните качества и умения, създадени в училище. Има организиране на свободното време на децата в спортните секции към ОДК. Те самите са участници в различни проекти и програми като например програмата „Спорт за децата в свободното време”, програмата „Научи се да плуваш” и др.

- Спортът в клубовете В община Велинград има регистрирани 14 спортни клуба. Това са: СК „Чепинец”, СК”Атлас”, СК”Биатлон”, КСТ”Импулс”, ПК”Чепинец”, ПК”Белмекен”, ПК”Делфин”, СКБ”Родопи”, СК”Бойни изкуства”, ТМ ”Моторспорт”, ФК”Чепинец”, СК по карате „Чепинец-Беев”, УСК”Искри”, БК”Чепинец”. Факт е, че задачите на клубовете са много и разнообразни, но работейки с по- елитни спортисти, голяма част от тях пропускат необходимостта от много близко сътрудничество пряко с детските заведения и училищата. През последните години има тенденция за добре действаща система за финансово подпомагане на СК от Общината, което стимулира СК. В същото време все още няма достатъчно активно спортуващи, което от своя страна пречи на по- добрата селекция в спортните клубове. Има много да се желае в работата за високо спортно майсторство, за да бъдат налице изявите и на наши спортисти на престижни състезания от европейски и световен ранг. Трябва също да се усъвършенства спортния мениджмънт на отделните клубовете.

- Физическо възпитание и спорт за хора в неравностойно положение Това е подсистема с нарастващи социални функции и има за цел осигуряването на рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценното реализиране на тези лица в обществото. Не всички бази са достъпни за хората в неравностойно положение. Присъствието и участието им в масови мероприятия не е достатъчно, поради спецификата на техните възможности и трябва да приложим европейския опит в тази посока. От страна на държавата не са подписани всички международни документи за извеждането на хората в неравностойно положение от изолация.

- Спорт за възрастните хора Няма специални места, където хората от третата възраст да се занимават със спорт под медицинско наблюдение. Недостатъчни са масовите изяви в клубовете за възрастни, предимно поради финансови причини. Община Велинград ги приобщава към масовите спортни изяви, като отправя покани към тях във връзка с Деня на предизвикателството, 17 май – Ден на българския спорт и т.н. Похвална е дейността на клуб „Спортисти ветерани”, които упражняват завидна за възрастта си туристическа дейност.

2. Конструктивна част. Общинската политика по отношение на физическото възпитание и спорта в община Велинград. Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България определя общините като основни субекти на националната система. Съгласно закона за физическото възпитание и спорта общините трябва да: 1.Създават условия за спорт като приоритет в социалната политика. 2.Реализират местна политика в областта на спорта във взаимодействие с Министерството на физическото възпитание и спорта и националните спортни федерации. 3.В общите и подробните устройствени планове се определят зони и терени за отдих, спорт и физическо възпитание. 4.Изграждат, подържат и модернизират спортните обекти. 5.Насърчават инвестициите в спорта, като предоставят терени за изграждането на спортни обекти и съоръжения на СК и други юридически лица при облекчени условия, а в някои случаи на концесия. 6.Насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като се приемат нормативни уредби (разработват и финансират програми за развитие на местна спортна дейност ). 7.Създават специални фондове за развитие на спорта . 8.Подпомагат финансово спортните организации и насърчават тяхната обществена дейност при условия и ред, определен от Общинския съвет. 9. Предоставят безплатно общинската спортна база на спортисти инвалиди. 10. Съдействат за организиране на спортни състезания на територията на общината.

Стратегия за развитие на физическо възпитание и спорт за всички

Първа стратегическа цел Извеждане на преден план на спорта в училище

Спорт в училище. Стратегията на физическото възпитание и спорта предвижда да се подобри организацията и провеждането на вътрешно – училищните състезания. Планирането на учебния процес дава възможност за изготвяне на училищен спортен календар, където да се отразят предстоящите състезания по училища и райони. Това налага с всички средства община Велинград да помогне за изграждане, поддържане и модернизиране на училищните спортни съоръжения и обекти. Доближавайки се до европейските стандарти за ученически спорт, ще повдигнем духа и постиженията на учениците чрез: 1. Създаване на предпоставки за развитие на спорта в свободното време чрез подобряване на спортната база и достъпа до нея на всички ученици. 2.Налагане на тенденция часовете по ФВС в начален курс да се водят от специалисти.

В община Велинград функционира ученически спортен клуб ”Искри”, чиято основна цел е да издигне на едно по- високо ниво спорта и физическите упражнения за всички. УСК ”Искри” партнира на община Велинград в изяви, свързани с масовия спорт.

Втора стратегическа цел Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт за всички и социален туризъм: базите да бъдат достъпни за хората с увреждания. Спортът като превенция за децата- контингент на детска педагогическа стая.

Трета стратегическа цел Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.

Четвърта стратегическа цел Подобряване на кадровото и методическото осигуряване на физическото възпитание и спорта: квалификации за работа в екип, възможност за решаване на проблеми и ползване на съвременни средства за комуникации. Споделяне на европейския опит в тази посока.

Пета стратегическа цел Ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо възпитание и спорт: по програми , проекти и партньорство с бизнеса.

Субектите, които реализират спортната политика и спортната дейност, са органите на държавната власт, общините и спортните организации :

- Министерство на Физическото възпитание и спорта - Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) - Национални спортни федерации - Община Велинград - Спортни клубове - Училища - Училищен спортен клуб „Искри” - ОДК Велинград

Структура на пирамидалната стратегия : 1. Широко мащабна основа, съставена от звената: училищна система, специални и специализирани учебни заведения. Център за обществена подкрепа, Защитено жилище за възрастни хора”Велина”, деца и възрастни със специфични проблеми, възрастни хора извън и в старческия дом „Ела” и др. 2. Извънучилищна спортна дейност. Спортни клубове, съдийски колегии, представителни организации. 3. Участници в международни изяви, балканиади, европейски и световни първенства ./олимпиади/

Действия, отнасящи се до стратегическите цели: - провеждане на общинската политика в областта на спорта. - защитаване на утвърдените насоки за ползване на материалната база - съвместни дейности на всички заинтересовани страни за осъществяване на стратегията.

Дейности, свързани със стратегията на физическото възпитание и спорта: 1.Прилагане на нормативните актове, актуализирането им и създаването на нови такива с цел вземане на правилни управленски решения. 2.Постоянно съблюдаване изпълнението на утвърдената програма по периоди и срокове. 3.Контролна дейност – осъществена чрез съвременни комуникативни средства (интернет, факс, мобилни връзки и др.). 4.Активно участие при разработване на проекти, свързани с нови постановления, поемане на финансова отговорност по предложения бюджет, раздел „Физическо възпитание и спорт” на община Велинград. 5.Основен начин за набиране на средства е участие в проекти. 6.Провеждане на състезания по различни видове спорт. 7.Изграждане и поддържане на училищните бази по проекти с общинско и държавно партньорство. 8.Общината като партньор в състезания на общинско ниво- бази, организация, награди. 9.Подкрепа на участници в областни, зонални и държавни състезания. 10.Стратегията да е ясна и разбираемо представена върху хартиен и магнитен носител.

3.Управление и контролна дейност. Управленски структури в община Велинград със съдействието на РИ на МОМН Пазарджик, областен експерт на МФВС

4. Финансиране. Нов бюджет на всички звена от основата на пирамидата и начините за финансиране. Предвиждане и предложения от субектите, които ще реализират спортната дейност на територията на община Велинград. За осъществяване на стратегическите цели е необходимо подобряване на координацията и оперативното взаимодействие между институциите. Общинският съвет, принципал на общинските имоти, трябва да намери форма за възстановяване, модернизиране и изграждане на стратегически обекти, свързани с високото спортно майсторство. Липсата на общинска многофункционална спортна зала изисква преотреждане на терен за изграждането на такава, което ще издигне нивото на всички спортни изяви в община Велинград. Стратегическите цели и действия, заложени в общинската стратегия , се реализират чрез ежегодните програми , свързани със задачите и решаването им. Приемането на дълготрайна концепция /Стратегия/ за развитие на спорта в община Велинград е необходимо, имайки предвид множеството негативни тенденции в обществото, особено сред младите хора – все по- ниско падащата граница на заболявания, нехарактерни за младата възраст; рисковата среда – зависимости от наркотици, алкохол, тютюнопушене, хазарт; растящата агресия сред всички слоеве от населението; чувствителният спад на интереса на децата от системни занимания със спорт. Следейки отношението и участието на община Велинград в утвърждаването на физическото възпитание и спорта, можем съвсем отчетливо да отбележим движение във възходяща линия. Община Велинград и личната ангажираност на Кмета на Общината като олимпийски медалист и член на БОК , съвместно със спортните клубове, училищните ръководства, училищен спортен клуб ”Искри”, ОДК и обществеността, могат и ще бъдат гарант за реализирането на настоящата Стратегия. 5.Създава Консултативен спортен съвет.

Все още няма коментари.

Leave a Reply