РЕШЕНИЕ №62

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Схема за поставяне на нови 46бр.

                                                                          временни търговски обекти в

                                                                          кв.104 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 и §17, ал.1 от ЗУТ и протокол №2 от 28.02.07г. на ЕСУТ при Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         Приема схема за поставяне на нови 46 бр. /четиридесет и шест/ временни търговски обекти /павилиони/, всяко с площ по 20кв.м., по чл.56 от ЗУТ на територията на Общински пазар – Велинград, кв.104 в северната част на УПИ ІV, съгласно Приложение №1 – неизменна част от Решението.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply