РЕШЕНИЕ №66

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Продажба на имот в кв.85 по

                                                                          плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34 от ЗОС, чл.23, ал.1 и чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Продава чрез неприсъствен конкурс следния общински имот във Велинград:

-поземлен имот пл.№8014 в кв.85 с площ = 9,67 кв.м. във Велинград по ред определен с Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС при следните конкурсни условия, касаещи:

  • Начална конкурсна цена – определена от лицензиран оценител
  • Извършване на инвестиции в имота
  • Благоустройство и хигиенизиране на зоната
  • Създаване на нови работни места

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. и сключи договор със спечелилия конкурса участник.

3.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

  • Георги Панов
  • Ибрахим Мандраджи
  • Димитър Гаджев
  • Заварин Маров

Резерви: 1.Стефан Асенов и 2.Асан Кепчелюв

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply