РЕШЕНИЕ №69

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                       ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №122

                                                                          от 12.05.04г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава удължаване на срока на Договор №122/12.05.2004г. за отдаване под наем, сключен с ЕТ “НИХ – МУСТАФА ШЛЯНГОВ” с още две години, на петно №5 с площ 16кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница, считано от 01.04.2007г.

         2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за отдаване под наем за още две години.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply