РЕШЕНИЕ №70

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                       ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, необходимостта от отпускане на парична помощ за закупуване на лекарства на лицето Петрунка Александрова Филипова от гр.Велинград, служител в Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         Отпуска парична помощ за закупуване на лекарства на лицето Петрунка Александрова Филипова, служител в Общинска администрация – Велинград в размер на 2400лв. Средствата следва да бъдат разпределени за изплащане за 12/дванадесет/ месеца, считано от м.януари 2007г., след представяне на рецепти, фактури или други документи, оправдаващи отпуснатите средства.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply