РЕШЕНИЕ №75

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Приемане на План за образователна

                                                                        интеграция на децата от ромски

                                                                        произход за учебната 2006/2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с „Регионален план за действие за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в Област Пазарджик през учебната 2006/2007г.” и след проведеното гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград

  Р Е Ш И:

 Приема План за образователна интеграция на децата от ромски произход за учебната 2006/2007г.

Приложение: План.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Общински план за действие

За образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства в Община Велинград за учебната 2006 / 07 г.

Принципите и дейностите залегнали в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства и Националния план по изпълнение и,  определят следните стратегически цели за Общинския план за действие / 2007 г. /

Стратегическа цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование  на децата и учениците от етническите малцинства в общината.

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства в общината

Стратегическа цел 4: Формиране на подходящ социално – психологически климат, който да благоприятства реализацията на Общинския план за действие

Дейности по изпълнение на стратегическите цели:

 

Стратегическа цел 1:

Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование  на децата и учениците от етническите малцинства в общината:

Дейности Очаквани резултати Отговорници Срок
1.Ресурсно осигуряване на полуинтернатни групи в приемните училища Оптимален брой ПИГ, отговарящ на заявените потребности Община
Директори на училищаМесец септември 2006г.2.Разработване на план за  пълен обхват на децата и учениците в ДГ и училищаНамаляване до минимум на необхванатите деца и ученициОбщина Директори на училища и детски градиниМесец март 2007г.3.Подобряване на МТБ в приемните детски градини и училища.Повишени възможности за качествено образованиеОбщината Директори на училища и детски градиниМесец септември 2007г.4.Подобряване на училищната среда в ОУ “ Г.Бенковски” Повишени Възможности за качествено образование и естествен интеграционен процесОбщината Директор на ОУ “ Г. Бенковски “Месец септември 2007г.5. Подсигуряване на бюджет за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците с ромски произходПовишени възможности за качествен интеграционен процесОбщинатаМесец февруари 2007г.6. Да се осигури ежедневен превоз за извозване на учениците от кв.Анезица до ОУ “Н.Рилски”Повишаване възможностите за по пълен обхват на ученицитеОбщината ОУ “Н.Рилски”Месец септември 2007г.

Стратегическа цел 2:

Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етнически малцинства в общината.

 

1.Организиране на различни форми за изучаване на културата и историята на етническите малцинства. Съхраняване на културната идентичност на децата от етническите малцинства
Създаване на атмосфера на толерантностОбщина Директори на училища читалища2006 / 2007 учебна година2.Организиране на извънучилищни дейности: Мултикултурни школи, фестивали, конкурси и др.Популяризиране на ромската култура и традиции.Община Директори на ЦДГ, Училища и ОДК, читалищаМесец май – юни 2007г.    Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етнически малцинства.    1. Изваждане от помощното училище на децата, които не отговарят на изискванията за прием в тях, като им се осигури обучение в общообразователни училища.Реинтегриране в общообразователните училища на деца и ученици неправомерно попаднали в помощни училища.Община Директор на помощно училищеМесец април 2007г.2.Организиране на различни форми за изучаване на културата и историята на етническите малцинства.Съхраняване на културната идентичност на децата от етническите малцинства Създаване на атмосфера на толерантностОбщина Директори на училища читалища2006 / 2007 учебна година3. Подготовка за участие в “кръгла маса”  в РИО на МОН с представители на заинтересованите институции по проблема на обхвата на децата и работа с родителите на застрашените от отпадане и отпадналите деца.Разработена ефективна действаща политика за работа с родителите, социално посредничествоОбщина Директори на ДГ и училищаМесец февруари 2007г.

Стратегическа цел 4:

Формиране на подходящ социално – психологически климат, който да благоприятства реализацията на общинския план за действие.

 

1. Изготвяне на етнокултурен календар
Повишено междукултурно сътрудничество между училището и обществото.Училища и детски градини2006 / 2007 учебна година2. Широк спектър извънурочни дейности с цел привличане на родители.Засилена активност и интерес на родителитеУчилищни настоятелства, директори на училища и детски градини2006 / 2007 учебна година3. Съвместна работа с представители на ромската общност с цел провокиране на интереса на родители към образованието на децата им.Подобрен социално – психологически климатОбщина Училищни настоятелства, директори на училища и детски градини2006 / 2007 учебна година

  

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                               /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply