РЕШЕНИЕ №84

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.   ОТНОСНО:Даване съгласие за участие в партньорство с общини от пазарджишкия регион.   На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с,  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

Общински съвет – Велинград  

 Р Е Ш И:

  1.Дава съгласие за участие в партньорство с общини от пазарджишкия регион в сдружение за енергийна ефективност, което да разработва стратегически програми и изпълнява инициативи и кампания по енергийна ефективност. 2.Възлага на Общинска администрация да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Н.Кехайов/
Все още няма коментари.

Leave a Reply