РЕШЕНИЕ №88

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                     ОТНОСНО:Увеличение на резерва за непредви-

                                                                        дени и неотложни разходи.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОБ, писмо ФО-2/12.02.07г., относно допълнително увеличение размера на резерва в Общински бюджет- 2007г. и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

         Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Приема увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи за дейностите финансирани от РБ със сумата – 161 911лв., както следва:

         Дейност „Резерв”:

§9700 – резерв за непредвидени и неотложни р-ди                      161 911лв.

         Всичко:                                                                                 161 911лв.

         2.Приема намаление на сумата за издръжка на дейностите финансирани от РБ в размер на 161 911лв., разпределена в разходната част на общинския бюджет, както следва:

         Дейност: „Отбранително – мобилизационна подготовка”

§1000 – издръжка                                                                                           517лв.

         Всичко:                                                                                        517лв.

         Дейност „Общообразователни училища”

§1000 – издръжка                                                                                    156 563лв.

         Всичко:                                                                                 156 563лв.

         Дейност „Други дейности по здравеопазването”

§1000 – издръжка                                                                                           475лв.

         Всичко:                                                                                        475лв.

Дейност „Дом за стари хора”

§1000 – издръжка                                                                               2 667лв.

         Всичко:                                                                                     2 667лв.

         Дейност „Дневен център за деца и младежи с увреждания”

§1000 – издръжка                                                                                 785лв.

         Всичко:                                                                                        785лв.

         Дейност „музеи и художествени галерии”

§1000 – издръжка                                                                                  904лв.

         Всичко:                                                                                        904лв.

         ОБЩО:                                                                                  161 911лв.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply