РЕШЕНИЕ №90

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

  ОТНОСНО:Одобряване на договор за сътрудни-

чество в областта на разделното

събиране.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, чл.16 от ЗУО и след проведеното гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

11

21

29

Общински съвет – Велинград поради недостатъчно мнозинство

 Р Е Ш И:

Не приема направеното предложение за одобряване на договор за сътрудничество в областта за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply