Сесия 2008-02-26

  1. Избор на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и насрочване на конкурс. РЕШЕНИЕ №91РЕШЕНИЕ №92,  РЕШЕНИЕ №93
  2. Отчет по бюджета  за 2007г. и бюджет 2008г. РЕШЕНИЕ №94РЕШЕНИЕ №95РЕШЕНИЕ №96
  3. Програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2008г. РЕШЕНИЕ №97
  4. Програма за управление на Община Велинград за мандат 28.10.07г. – 28.10.2011г. РЕШЕНИЕ №98
  5. Отпускане на средства в размер на 4хил.лв. за КСТ „Импулс” – Велинград. РЕШЕНИЕ №99
  6. Приемане на общинска програма с мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. РЕШЕНИЕ №100
  7. Промяна на чл.36 от Наредбата за МДТ. РЕШЕНИЕ №101
  8. Даване съгласие по чл.128 от ЗУТ за кв.71 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №102
  9. Продажба на общинска зем.земя  в м.”Попин камък”РЕШЕНИЕ №103
10. Оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №104 11. Безвъзмездно право на ползване на помещения от НЧ”Виделина” с.Грашево. РЕШЕНИЕ №105 12. Замяна на имоти в кв.390 и кв391 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №106 13. Изменение на решение №126/30.03.2006г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №107 14. Ликвидиране на съсобственост в кв.53 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №108 15. Отказ от закупуване на жилищна сграда в кв.327 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №109 16. Ликвидиране на съсобственост в кв.653 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №110 17. Отказ от закупуване на жилищна сграда в  кв.418 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №111 18. Ликвидиране на съсобственост в кв.3441 на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №112 19. Удължаване срок на договор №253/2004г. в кв.74 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №113 20. Удължаване срок на договор №318/2004г. за кв.27 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №114 21. Отдаване под наем чрез конкурс на офис за банкова дейност в кв.48 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №115 22. Удължаване срок на договор №446/22.11.2004г. в кв.47 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №116 23. Удължаване срок на договор №434/2004г. за кв.47 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №117 24. Удължаване срок на договор №267/2004г. за кв.44 на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №118 25. Удължаване срок на договор №247/2004г. за кв.44 на с.Драгиново, петно №2. РЕШЕНИЕ №119 26. Удължаване срок на договор №414/2004г. за кв.44 на с.Драгиново,петно №1. РЕШЕНИЕ №120 27. Удължаване срок на договор №333/2004г. в кв.111 на гр.Велинград с ЕТ „Прогрес-Борис Балутев”. РЕШЕНИЕ №121 28. Удължаване срок на договор №115/2004г. за кв.130А на гр.Велинград, петно №8. РЕШЕНИЕ №122 29. Удължаване срок на Договор №313/2005г., петно №12 в кв.48 на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №123 30. Удължаване срок на договор №215/2005г. в кв.111 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ  №124 31. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно с площ 26,20кв.м. в кв.11 на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ  №125 32. Изменение на регулацията в УПИ І – за болница в кв.65 по плана на града. РЕШЕНИЕ  №126 33. Избор на представител на Общински съвет- Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ  №127 34. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да започне преговори с Кмета на Община Поморие за замяна на общински терени. РЕШЕНИЕ  №128    
Все още няма коментари.

Leave a Reply