Сесия 2008-06-06

  1. Предложение за предсрочно освобождаване от длъжността зам.председател на Общински съвет – Велинград на  Екатерина Каферинова. РЕШЕНИЕ №235РЕШЕНИЕ №236
  2. Промяна в Правилника за работа на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №237
  3. Приемане Наредба за принудително изпълнение на заповеди, издадени от Кмета на Община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране. РЕШЕНИЕ №238
  4. Допълнение към Програмата за опазване и развитие на зелената система на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №239
  5. Приемане състав на Общинския съвет по наркотични вещества и програма за дейността му през 2008г. РЕШЕНИЕ №240
  6. Продажба на МПС, собственост на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №241
  7. Ползване на питейна вода на градски стадион за нуждите на ФК”Чепинец”. РЕШЕНИЕ №242
  8. Отчет и справки за І-во тримесечие на 2008г. на „Стройком” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №243 
  9. Удължаване срока на договор за одит на „Стройком” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №244

10. Годишен финансов отчет за 2007г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №245

11. Доклад на независим одитор към 31.12.2007г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №246

12. Определяне представител – делегат на Община Велинград в Сдружение „Толерантност”. РЕШЕНИЕ №247

13. Даване съгласие за прокопаване, водопрекарване и полагане на трасе за минерална вода от „Орхидея” ЕООД. РЕШЕНИЕ №248

14. Запознаване с инвестиционни намерения от „ТЕРМА-ВЕЛ” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №249

15. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8172 в кв.1431 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №250

16. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8169 в кв.420 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №251

17. Частично изменение на плана за регулация в  УПИ ХVІІ-5284, 5285 в кв.427 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №252

18. Промяна на източна улична регулационна линия на улица в кв.233 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №253

19. Частично изменение на плана за регулация и застрояване в кв.65 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №254

20. Отстраняване на техническа грешка в решение №38/14.02.2008г. РЕШЕНИЕ №255

21. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІ-2187 с площ 51кв.м. в кв.223 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №256

22. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ с площ 108кв.м. в кв.3443 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №257 

23. Ликвидиране съсобственост в УПИ ХІІІ-3709 в кв.1432 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №258

24. Ликвидиране съсобственост в УПИ VІ-2387 в кв.3443 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №259

25. Изменение на решение №144/26.04.07г., отн.отдаване под наем на обект „Кафе-бар” находящ се в „Център за малък и среден бизнес”. РЕШЕНИЕ №260

26. Отдаване под наем на стая, находяща се в сградата на старата Община за нуждите на ТД”Юндола 1919”. РЕШЕНИЕ №261

27. Продажба на общински земеделски имоти – частна общинска собственост в мест.”Благовото”. РЕШЕНИЕ №262

28. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез конкурс на петно с площ 42кв.м., находящо се в УПИ ХІ, кв.172 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №263

29. Определяне цена за продажба на земеделски имот в м.”Попин камък”, землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №264

30. Опрощаване на задължения на Мария Г.Доспатска от с.Грашево. РЕШЕНИЕ №265

31. Отпускане на персонална пенсия на Ана, Атанас и Михаил Георгиеви Радулови от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №266

32. Даване съгласие за финансиране от собствени приходи за пускане в експлоатация на обект водоем №2 в с.Драгиново в размер до 20х.лв.без ДДС. РЕШЕНИЕ №267

33. Учредяване безвъзмездно право на ползване в кв.34 на гр.Велинград на НЧ”Св.Св.Кирил и Методий” – Велинград. РЕШЕНИЕ №268

34. Промяна на северната и южната улична регулационна линия и трасиране на ул.”Вл.Черноземски”.  РЕШЕНИЕ №269

35. Изменение на решение №183/24.04.08г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №270

36. Допълнение на решение №183/24.04.08г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №271

37. Питания.

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply