РЕШЕНИЕ №103

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                     ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №116

                                                                        от 04.05.04г.,петно №9 в кв.130А.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава удължаване срока на Договор №116/04.05.2004г. за отдаване под наем на петно №9, с площ от 10 кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- „За озеленяване”, кв.130А по плана на гр.Велинград, сключен с ЕТ „Светла Шолева – Елза Шолева”, с още две години, считано от 04.05.2007г.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за отдаване под наем за още две години.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply