РЕШЕНИЕ №104

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                     ОТНОСНО:Удължаване срок на договор №13

                                                                      от 10.01.05г.,петна №3 и 4 в кв.130А.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава удължаване срока на Договор №13/10.01.2005г. за отдаване под наем на петна №3 и №4, всяко с площ от 10 кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- „За озеленяване”, кв.130А по плана на гр.Велинград, сключен с ЕТ „ВИРГ ВЕТ ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ”, с още две години, считано от 11.01.2007г.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за отдаване под наем за още две години.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply