РЕШЕНИЕ №105

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.   ОТНОСНО:Удължаване срок на договор за петно №11 в кв.130А.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград  

 Р Е Ш И:

         Дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на общински имот – петно №11 от 18кв.м., находящо се в кв.130А по плана на гр.Велинград, между Община Велинград и ЕТ „Йосиф – Емине Ахмедова” с още 2г./две години/.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Н.Кехайов/
Все още няма коментари.

Leave a Reply