РЕШЕНИЕ №106

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                     ОТНОСНО:Откриване на процедура за отдаване

                                                                        под наем не петно №5 в кв.130А.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем за срок от две години, чрез таен търг, на общинска земя – петно №5, с площ от 10кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ – „За озеленяване” в кв.130А по плана на гр.Велинград.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата.

         3.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

  • Исмет Бабучи
  • Тома Пачалов
  • Димитър Касапски
  • Димитър Гаджев

Резервни членове: 1.Атанаска Хрисчева и 2.Стефан Асенов

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply