РЕШЕНИЕ №110

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Изменение на решение №16 от

                                                                         26.01.06г. на ОбС-Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         І.Изменя т.І.1. на Решение №16/26.01.06г. на ОбС – Велинград по следния начин:

         1.Отдава под наем чрез конкурс помещения – дискотека, находящи се на втори етаж в сградата на Младежки дом гр.Сърница, УПИ ІІ „За младежки дом и обществени услуги” в кв.47 по плана на гр.Сърница, с обща площ 169кв.м. Определя начална годишна цена в размер на 4664,40лв. /четири хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.

         Останалият текст на Решение №16/26.01.2006г. на ОбС – Велинград не се променя.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply