РЕШЕНИЕ №111

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Удължаване срок на договор в

                                                                          кв.61 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с решение №155/19.05.04г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Дава съгласие за удължаване срока на Договор за отдаване под наем на общински имот – петно №4 от 20кв.м., находящо се в УПИ І в кв.61 по плана на гр.Сърница, между Община Велинград и ЕТ „НИХ – 2001 – Мустафа Шлянгов” и на Договор за отдаване под наем на общински имот – петно №1 от 24кв.м., находящо се в УПИ І в кв.61 по плана на гр.Сърница, между Община Велинград и ЕТ „Ситката – Деян Ситов” с още две години.

         2.Упълномощава председателя на народно читалище „просвета” в гр.Сърница да сключи новите договори за наем. Наемните вноски да се внасят по посочена от наемодателя сметка.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply