РЕШЕНИЕ №112

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Удължаване срок на договор в

                                                                          кв.124 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

         1.Разрешава удължаване срока на Договор за безвъзмездно право на ползване №313/11.08.04г. за отдаване под наем на втори етаж от сградата, находяща се на бел.”Хан Аспарух” №16, кв.124, УПИ ХХІV- „За административна дейност” по плана на гр.Велинград, сключен с Агенция „Социално подпомагане” – София, за Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград, с още три години.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише анекс към договор за безвъзмездно право на ползване за още три години.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply