РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Отпускане финансова помощ на

                                                                          ОЧ ”В.Левски” – Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Одобрява сумата от 4хил.лв. /четири хиляди лева/ от преизпълнение на собствени приходи за детски юношески ансамбъл за народни песни и танци „Здравче-венче”  при ОЧ „Васил Левски” гр.Велинград.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply