РЕШЕНИЕ №126

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Даване съгласие по чл.128,ал.3 от

                                                                         ЗУТ за кв.71 на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и чл.42, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Отказва по чл.128, ал.3 от ЗУТ за ЧИПЗ в кв.71 по плана на гр.Велинград за обособяване на 6бр./шест/ нови гаражни клетки /допълващо сключено застрояване – на калкан/ всяко с площ =24кв.м. в УПИ /парцел/ І-4181 в кв.71 задоволяване на нужди на живущите в ЗМЖ сграда в същия УПИ – съгласно Приложени №1 – скица №328 от 19.02.07г. – неизменна част от решението.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply