РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Учредяване на ОПС в УПИ ІХ,

                                                                          кв.14 на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34 и чл.65, ал.1 от ЗОС, чл.8 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

14

0

9

23

29

Общински съвет – Велинград, поради недостатъчно мнозинство

 Р Е Ш И:

         Не дава съгласие за учредяване на ОПС в УПИ ІХ, кв.14 на с.Света Петка на петно с площ =13,00кв.м. на името на н-ци на Ариф Алиев Синапов.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply