РЕШЕНИЕ №129

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Учредяване на ОПС в УПИ ІХ,

                                                                          кв.14 на с.Света Петка.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34 и чл.65, ал.1 от ЗОС, чл.8 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

1

1

23

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         1.Дава съгласие за учредяване на ОПС в УПИ ІХ, кв.14 на с.Света Петка на петно с площ =40,00 кв.м. на името Джемал Муса Дженнетли от с.Света Петка, Община Велинград за пристройка от запад към съществуваща жилищна сграда построена  в имот пл.№177 в кв.14 по плана на с.Света Петка, Община Велинград при цена определена от лицензиран оценител.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и сключи договор за отстъпване право на строеж /суперфиция/.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply