РЕШЕНИЕ №130

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                                    ОТНОСНО:Изменение на решение №168 от                                                                                                27.04.06г.

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11, ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3, чл.131, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.69, ал.2 и чл.67 до чл.75 от ЗОС /ДВ бр.101 от 16.11.04г./, по смисъла на §1, ал.1 от Закон за концесиите, молба вх.№028-01-76 от 09.02.2006г. от „Мавекс” ООД гр.Велинград, решение №226 от 26.10.01г. и решение №168 от 27.04.06г. на ОбС – Велинград, чл.21, ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

5

22

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

            Изменя текста н т.1 от Решение №168 от 27.04.2006г. като вместо цит.: „Дава съгласието си за частично изменение плана за застрояване в кв.397-2 /кв.Чепино/ на гр.Велинград, в УПИ /парцел/ ІІІ – отреждане „За обществени услуги” /бивш парцел ІІ „За баня и обществени услуги”/ – публична общинска собственост по акт №232 от 22.08.01г. – отдаден по концесионен договор на ”МАВЕКС” ООД – Велинград, БУЛСТАТ-112116615Ю с управител Кръстю Христов Тричков, гр.Велинград, ул.”Ангел Чопев” №12, в качеството си на концесионер по договор №326 от 14.11.2001г. и по решение №226/26.10.02г. на ОбС – Велинград, съгласно приложения проект и определените с него градоустройствени параметри /Приложение №1/, след съгласуване с НИПК – София, съгласно чл.21, ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите,

Да се чете: „дава съгласието си за частично изменение плана за застрояване в кв.397-2 /кв.Чепино/ на гр.Велинград, в УПИ /парцел/ ІІІ с отреждане „За обществени услуги” /бивш парцел ІІ – „За баня и обществени услуги”/ – публична общинска собственост по акт №232 от 22.08.2001г. – отдаден по концесионен договор на „МАВЕКС” ООД – Велинград, БУЛСТАТ – 112116615Ю с управител Георги Спасов Велев, гр.Велинград, ул.”Ангел Чопев” №12, в качеството си на Концесионер по Договор №326 от 14.11.2001г. и по решение №226/26.10.2001г. на ОбС – Велинград, съгласно молба вх.№028-01-76 от 09.02.2006г. и съгласно приложения проект и определените с него градоустройствени параметри /Приложение №1/, след съгласуване с НИПК – София съгласно чл.21, ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply