РЕШЕНИЕ №131

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Изменение на решение №106 от

                                                                         30.03.06г. на ОбС-Велинград.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.3 и чл.4 от Наредбата за специализирана закрила на деца и обществени места и след проведеното поименно гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

         Изменя решение №106/30.03.06г., протокол №4 на Общински съвет – Велинград:

         Т.1 да се чете: «Да се обезопаси левия тротоар на ул.»Свобода» в гр.Сърница по посока север-юг с изграждане на метален парапет.

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

?;???Df?f? на културата и музеите,

Да се чете: „дава съгласието си за частично изменение плана за застрояване в кв.397-2 /кв.Чепино/ на гр.Велинград, в УПИ /парцел/ ІІІ с отреждане „За обществени услуги” /бивш парцел ІІ – „За баня и обществени услуги”/ – публична общинска собственост по акт №232 от 22.08.2001г. – отдаден по концесионен договор на „МАВЕКС” ООД – Велинград, БУЛСТАТ – 112116615Ю с управител Георги Спасов Велев, гр.Велинград, ул.”Ангел Чопев” №12, в качеството си на Концесионер по Договор №326 от 14.11.2001г. и по решение №226/26.10.2001г. на ОбС – Велинград, съгласно молба вх.№028-01-76 от 09.02.2006г. и съгласно приложения проект и определените с него градоустройствени параметри /Приложение №1/, след съгласуване с НИПК – София съгласно чл.21, ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply