РЕШЕНИЕ №134

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.

                                                      ОТНОСНО:Определяне като приоритет на

                                                                         обект „Канализация-Велинград”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с,

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

 Р Е Ш И:

Определя като приоритет построяването  на обект „Канализация – гр.Велинград».

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply