РЕШЕНИЕ №87

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                           ОТНОСНО: Избор на временна комисия за

                                                                              проверка на концесионните

                                                                              договори.

На основание чл.21, ал.1 т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

16

13

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Създава временна комисия за осъществяване на контрол върху изпълнението на концесионните договори в състав:

  • Мустафа Бухов
  • Георги Чинков
  • Александър Гагов
  • Янко Сачков
  • Георги Панов

2.Същата да докладва на редовното  заседание през м.април резултатите от извършената проверка.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply