РЕШЕНИЕ №89

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                           ОТНОСНО: Разглеждане на решение №77 от

                                                                              25.02.09г. след връщането му от

                                                                              Областен управител-Пазарджик

На основание чл.45, ал.4  от ЗМСМА и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

3

5

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Променя решение №77/25.02.2009г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

1.Изменя Решение №194/25.05.06г. на Общински съвет – Велинград, като отпада израза – продажба на имота. Същото придобива следния текст: ДАРЯВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 – СЕВЕРНО ОТ КВАРТАЛ №2  на село Кръстава, Община Велинград, с площ =9470кв.м. по АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №223 от 24.07.2001г. НА ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕЛО КРЪСТАВА. Като се изключи частта на имота, попадаща в регулацията на с.Кръстава.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply