РЕШЕНИЕ №90

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                           ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за орга-

                                                                              низацията и безопасността на

                                                                              движението.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11  от ЗМСМА, чл.167, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДП, влязло в сила решение №302/26.06.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

7

4

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Променя и допълва Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград, както следва:

12. За синя зона – ул.”Лиляна Димитрова” от „НЕК” до пресечката на ул.”Отец Паисий”, съгласно скица №95;

13. За синя зона площад пред хотел „Клептуза”, съгласно скица №98

14. За паркинг – ул.”Евлоги Георгиев” от хотел „Рич” до „Тихия кът”, съгласно скица №96;

15. За паркинг ухото на бул.”Съединение” пред хотел „България”, съгласно скица №97;

16.За паркинг по ул.”Николай Хрелков” – изграден паркинг от комплекс „Бор”, съгласно скица №99.

  2.На основание чл.44, ал.6, т.1, т.2, т.3, ал.7, ал.8, ал.9 и ал.11 от НОБДДВППСП, определям за изпълнител Директора на ОП „СИП”.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply