РЕШЕНИЕ №91

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                          ОТНОСНО:Изменение и допълнение на

                                                                            Наредбата за реда за придобиване,

                                                                            разпореждане и управление на

                                                                            общинско имущество на Община

                                                                            Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и §37, ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград приета с Решение № 10/27.01.2008г. на Об С-Велинград, изменена и допълнена с Решение № 425/30.10.2008г. и Решение № 471/27.11.2008г.,  както следва :

§1. Допълва в чл. 2, т. 5 : В т. 5 след израза „общински гори и земеделски земи” добавя текста: „относно тяхното управление и стопанисване”. :

§2. Чл. 3 се изменя и допълва както следва:

(1).Създава се нова алинея 5 със следния текст : (5).„Промяната на характера на собствеността от „публична общинска” в „частна общинска собственост” се извършва, само по изключение, като промяна на предназначението на мерите и пасищата се допуска само за:

1.Изграждане на обекти от техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

2.Инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А и клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;

3.Жилищно застрояване и включването им в границите на урбанизирана територия съгласно устройствен план на населеното място;

4.Инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;

5.За други земеделски нужди – съгласно Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;”

(2)Създава се нова алинея 6 със следния текст: (6).„Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението  по ал.5 с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и нормативите за подържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.С решението Общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

Промяната на промяна на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.”

(3).Създава се нова алинея 7 със следния текст : (7)„Решенията по ал.5 и ал.6 се приемат след провеждане на общо събрание на населението по реда на чл.40, ал.1, т.3 от Закона за допитване до народа.”

(4).Съществуващите предишни ал.5 и ал.6 стават съответно ал.8 и ал.9.

§3. В чл. 16г се заличава алинея 4.

§4. Член 38 се изменя и допълва както следва:

(1)Към алинея 1 се създава нова точка 11 с текст: „11.Учредяване право на прокарване на проводи през публична и частна общинска земя и право на преминаване през частна общинска земя.”

(2).Създава се нова алинея 3 със следния текст : (3).„В случаите по чл.3, ал.5 от наредбата върху мерите и пасищата могат да се учредяват срочни ограничени вещни права и сервитути с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и нормативите за подържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.Ограничените вещни права и сервитути се упражняват само за целите, за които са били учредени.”

(3).Създава се нова алинея 4 със следния текст : (4)„Срокът на учредяването на ограничени вещни права и сервитути на юридически и физически лица по алинея 3 е за периода на проектната експлоатация на съответния обект и не може да е по-голям от 30 години.”

(4).Създава се нова алинея 5 със следния текст: (5)„Общинският съвет с решение прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници може да разреши за земите по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи сключването на :

1.предварителни договори;

2.договори за наем и аренда за срок от три, съответно четири години;”

(5). Създава се нова алинея 6 със следния текст: (6)„Общинския съвет може да взема решения за извършването на разпоредителни сделки за земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници, когато земите са необходими за проекти на:

1.за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

2.обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

3.със селскостопанско предназначение, при условия и ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

4.за жилищно застрояване и включването им в границите на урбанизирана територия, съгласно устройствен план на населеното място;

5.предвидени със закон;”

(6). Създава се нова алинея 7 със следния текст: (7)„Общинският съвет може да взема решения по ал.5, т.1 и ал.6, т.3, т.4 и т.5 само за земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи находящи се в територии, в които те се възстановяват с план за земеразделяне.”

(7). Досегашните алинеи 3,  4 и 5 стават съответно 8, 9 и 10.

§5. Създава се нов член 59а със следния текст : „Чл.59а. (1)Право за прокарване на проводи(водопроводи, канализация, паропроводи, продуктопроводи, енергийни кабели, съобщителни и оптични кабели и др. подобни линейни обекти) през публична и частна общинска земя и право на преминаване през частна общинска земя на физически и юридически лица се учредява по пазарни цени с решение на Общинския съвет.

(2)Пазарната цена за прокарване на проводите се определя от оценители на имоти по определения ред в специалните закони, а правото на преминаване по реда определен в Закона за устройство на територията.

(3)Заинтересованите физически и юридически лица подават заявление до Кмета на общината, като към заявлението прилагат документ за собственост на имота, скица на трасето на провода съгласувана от Главния архитект на общината, съгласувателни писма за съгласие за трасето на провода от енергийните дружества, „ВКТВ”ЕООД, съобщителните дружества и кабелните оператори, Разрешително за водоползване от МОСВ(за водопроводите), Удостоверение за актуално съдебно състояние и Лиценз или Разрешително за извършване на дейността.

(4)Право на водопренос по общинските водопроводи на физически и юридически лица се учредява с решение на Общинския съвет.

(5)Договорите за прокарване на проводи и водопренос се сключват от Кмета на Общината.

(6)Таксата за водопренос се заплаща на упълномощеното от Общинския съвет юридическо лице.

(7)Разрешителното за строеж за прокарване на проводите се издава от Главния архитект на общината след сключване на Договора с Кмета на общината

§6. В Чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

(1).Заличава алинея 1 и създава нова алинея 1 със следния текст „(1).Не може да се извършва замяната на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, освен в случаите , посочени в Закона за общинската собственост.”

(2) Заличава се алинея 2 и се създава нова алинея 2 със следния текст „(2) Замяна на имот – частна общинска собственост, или право на строеж върху имот – частна общинска собственост, с имот  или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, маже да се извърши, когато :

1. е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица;

2. е единствен способ за изпълнения на задължения, произтичащи от международен договор;

3. имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл.37е и чл.37з от Закона и собствеността и ползването на земеделските земи;

 (3).В алинея 5, т.2 се заличава израза „освен в случаите по ал. 2, т.2”.

§7. Текстът на §4  се заличава и се създава следния нов текст:  §4„До приемането на Наредба за управление и стопанисване на общинските земеделски  земи и земите от общинския горски фонд се прилагат за управлението и стопанисването им изискванията на чл.37и до чл.37п на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, §10 от Закона за изменение и допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и условията, реда и нормите дадени в ППЗСПЗЗ, Законът за наследството, ЗОЗЗ, ЗВСГЗГФ и ППЗВСГЗГФ”.

§8.Създава се нов §5б със следния текст: „Започнатите производства по чл. 40 от Закона за общинската собственост се довършват по досегашния ред в срок до 01 март 2009г.

§9. Настоящето решение влиза в сила 3 дни след публикуването му в местен вестник.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply