РЕШЕНИЕ №107

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО:Заплащане на наем за ползване на

                                                                           детска градина в с.Алендарова.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с решение №449/21.12.2006г., заповед на Кмета на Общината №87/19.01.07г. и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за заплащане на месечен наем в размер на 180лв. /сто и осемдесет лева/ за ползване на етаж от къща на 90кв.м. и 50лв./петдесет лева/ за ползване на дворно място от 200кв.м. за детска градина в с.Алендарова, считано от 01.04.2009г.

         2.Същият да се изплаща на наследниците на Мехмед Ибрахим Алендар, починал на 01.03.2009г.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply