РЕШЕНИЕ №108

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в

                                                                           кв.53 на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Шаид Мустафов Трампов по Удостоверение №599/07.07.1972г. – отстъпено право на строеж върху недвижим имот в УПИ №ХХІV – 633 с площ 635кв.м. /шестстотин тридесет и пет кв.м./ в кв.53 по плана на гр.Сърница, в размер на 3 368,60лв. /три хиляди триста шестдесет и осем лева и 0,60ст./

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply