РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Разглеждане на решение №85 от

                                                                            06.03.09г. след връщането му от

                                                                            Областен управител-Пазарджик.

На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

6

4

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Променя Решение №85/06.03.2009г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

         Допълва Решение №85/06.03.09г. с нова т.3 със следния текст:

         3.На основание чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply