РЕШЕНИЕ №123

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: ЧИ на ПР в кв.3012 по плана на

                                                                              гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за ЧИ на ПР като за сметка на УПИ І-6747 „За хотел, търговия и услуги” в кв.3012 по плана на гр.Велинград образува нов УПИ І-6747 „За парк на народните будители” в същия квартал съгласно кафявия цвят в представения проект.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply