РЕШЕНИЕ №125

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Частично изменение на плана за

                                                                            Регулация в кв.65 на гр.Велинград

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.4, чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, решение №VІІІ, взето с протокол №3 от 12.03.09г. на ЕСУТ към Община Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласието си в качеството на собственик за частично изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ІІІ – „За ТП и магазини” в кв.65 по плана на гр.Велинград, като за същия се промени предназначението с ново, а именно УПИ №ІІІ-8066 „За търговия, услуги, аптека и ТП” в същия квартал.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply