РЕШЕНИЕ №126

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

     1.Отпуска парична помощ на Мустафа Мустафов Караасанов в размер на  1000лв. / хиляда лева/ за закупуване на строителни материали след представяне на фактури. Средствата да се осигурят от преизпълнение на местни приходи.

2. Отпуска парична помощ за закупуване на лекарства на лицето Мустафа Мустафов Караасанов в размер на 1000лв. Средствата следва да бъдат разпределени за изплащане за дванадесет месеца, считано от месец януари 2009г., след представяне на рецепти, фактури или други документи, оправдаващи отпуснатите средства.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply