РЕШЕНИЕ №127

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Отпуска парична помощ за закупуване на лекарства на лицето Мехмед Салих Тахир, жител на с.Биркова, Община Велинград в размер на 1000лв. Средствата следва да бъдат разпределени за изплащане за дванадесет месеца, считано от месец януари 2009г., след представяне на фактури оправдаващи отпуснатите средства.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply