РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Коригиране на Решение №458 от

                                                                             21.12.2006г. на ОбС – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.22, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.205 от ЗУТ, чл.6, ал.1, т.”е” от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Коригира Решение №458 от 21.12.2006г. на Общински съвет – Велинград, като заменя израза „сезира комисията по чл.210 от ЗУТ за изготвяне на протокол за оценка на имота” с израза „се изготви оценка на отчуждаваната част от имота от оценител на имоти”.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply