РЕШЕНИЕ №129

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Прехвърляне автомобил на ОП

                                                                             „СИП”.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.32, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

4

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Прехвърля лек автомобил джип „УАЗ” с ДКН РА 2041ВА собственост на Община Велинград за стопанисване и управление от ОП „Спортни имоти и пазари” като същия бъде  вписан в счетоводните й книги.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да подготви Заповед за прехвърляне и зачисли посоченото по-горе МПС на ОП „Спортни имоти и пазари”.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply