РЕШЕНИЕ №130

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Прокопаване и поставяне на тръби

                                                                            на напоителен канал „Клептуза”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Отлага разглеждането на предложението за прокопаване и поставяне на тръби за изместване на съществуващ напоителен канал „Клептуза” по ново трасе за следващо заседание.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply