РЕШЕНИЕ №131

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Отпускане на сума за изготвяне на

                                                                            работен проект за водопровод

                                                                            „Джаферица”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Отпуска сумата от 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/ за изготвяне на работен проект с обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица” –канал „Джаферица” на км.4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали”.

         2.Приема увеличение на „Програмата за придобиване на ДМА на Община Велинград през 2009г. с 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/, параграф 5300, средствата да са от преизпълнение на собствени приходи.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply