РЕШЕНИЕ №132

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.

                                                         ОТНОСНО: Кандидатстване по проект пред

                                                                            ПУДООС към МОСВ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласие Община Велинград да кандидатства с проект за финансиране на изграждане канализация в с.Кандови към кметство Пашови, Община Велинград пред ПУДООС към МОСВ.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply